La página como espacio transitable

IMG_7754

Existe, en los últimos años, un creciente interés por ciertas prácticas situadas en terrenos fronterizos entre el arte y la escritura. Piezas donde el foco de atención se traslada hacia los procesos de emisión y recepción de las palabras. Creaciones que son, por lo tanto, acciones, y cuya recepción se produce a través de la asistencia a performances con una duración determinada y donde el público se convierte en partícipe de la obra que se genera. Obras basadas en procesos o acciones que toman el formato de una publicación, o bien, formatos fuera de las páginas de un libro, como conferencias, charlas y escrituras en proceso que abren la puerta a un terreno intermedio en expansión.

Existeix, en els últims anys, un creixent interès per certes pràctiques situades en terrenys fronterers entre l’art i l’escriptura. Peces on el focus d’atenció es trasllada cap als processos d’emissió i recepció de les paraules. Creacions que són, per tant, accions, i la recepció de les quals es produeix a través de l’assistència a performances amb una durada determinada i on el públic es converteix en partícip de l’obra que es genera. Obres basades en processos o accions que prenen el format d’una publicació, o bé, formats fora de les pàgines d’un llibre, com conferències, xerrades i escriptures en procés que obren la porta a un terreny intermedi en expansió.

De poesia aporta reflexions sobre quins han de ser els instruments necessaris per establir un corpus dels arxius relacionats amb les poètiques experimentals. Catalogar els materials que s’apleguen en aquests arxius i preservar-los és un primer repte, però a continuació en sorgeixen d’altres, que van des de la visualització i la disseminació del seu contingut (divulgació entre el gran públic i recepció per part dels més joves en l’àmbit educatiu), fins a la indagació teòrica sobre les diferents poètiques. L’objectiu principal de l’obra —fruit de les investigacions del grup de recerca Poció. Poesia i Educació— és, doncs, oferir arguments al debat sobre com aquests arxius poden generar mecanismes de creació capaços d’incidir en la societat.